GWARANCJE
 BELLA TOSCANA
posiada Gwarancję Ubezpieczeniową
wydaną przez
SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
>> zobacz
 BELLA TOSCANA
posiada Wpis
do Rejestru Organizatorów
i Pośredników Turystycznych
 
   
Marszałka Województwa Śląskiego >> zobacz

TOSKANIA
INFORMACJE PRAKTYCZNE
JAK DOJECHAĆ
NASZE ZDJĘCIA Z TOSKANII
GALERIA KNOP
Mapa sytuacyjna lokalizacji obiektów wypoczynkowych
w prowincji SIENY


 

Agroturystyka
"WIEŻA DOBRYCH WIEŚCI"


Hotel
"MAŁY SEKRET"


Dom Wakacyjny
"SŁONECZNA ZAGRODA"


Apartamenty Agroturystyka
"RAJSKI ZAKĄTEK"


Hotel
"WZGÓRZE CHIANTI"


Hotel
"TOSKAŃSKI GOŚCINIEC"


Apartamenty San Gimignano
"MAŁY PAŁAC"


Apartamenty San Gimignano
"SŁONECZNY
"

Apartamenty San Gimignano
"PRZY BRAMIE"


Apartamenty San Gimignano
"GOŚCINNY"


Apartamenty San Gimignano
"Z WIDOKIEM"


Apartamenty Casole d'Elsa
"DOM RODZINNY"


Apartament Agroturystyczny
"KOLORY POŁUDNIA"


 
O NAS   NASZA OFERTA   GWARANTUJEMY   WARUNKI REZERWACJI  KONTAKT
 
 
 
 
WARUNKI REZERWACJI
 
 
1. DEFINICJE
 
Formularz - Dokument o charakterze standardowym, w wersji pisemnej
lub elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji lub anulowania
rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej dostępnej
w Agencji Turystycznej Bella Toscana lub serwisach www.sole.cnm.pl.; www.bellatoscana.pl

Rezerwujący - Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Operator - Agencja Turystyczna Bella Toscana.


2. WPROWADZENIE
Niniejsze warunki stanowią integralną część kontraktu wynajęcia obiektu
przez Bella Toscana. Pozostałymi częściami kontraktu są umowa
Zamówienia-Rezerwacji i opis zarezerwowanego obiektu przesyłane
lub wręczane klientowi po dokonaniu rezerwacji.
3. ZASADY ZAWARCIA UMOWY REZERWACJI

Rezerwacja może być dokonywana osobiście w biurze Bella Toscana,
telefonicznie, przez Internet lub za pośrednictwem współpracujących
biur podróży na terenie całego kraju. Po dokonaniu rezerwacji klient
otrzymuje osobiście, pocztą elektroniczną, faxem lub pocztą umowę
Zamówienia-Rezerwacjii. Opłata rezerwacyjna powinna być wpłacona
na konto Bella Toscana w terminie 3 dni. Umowa rezerwacji pomiędzy
Bella Toscana a klientem zostaje zawarta w momencie wpływu należności
na konto Bella Toscana. W wypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy
danymi podanymi w ofercie, na stromie www.hotelsiena.pl lub katalogu,
a danymi podanymi w umowie rezerwacji i/lub opisie obiektu dokonanie
wpłaty przez klienta oznacza zaakceptowanie danych podanych w umowie rezerwacji i/lub opisie obiektu. W wypadku jeśli klient nie dokona wpłaty
w terminie do 3 dni od dokonania rezerwacji, Bella Toscana rezerwuje
sobie prawo wolnego zadysponowania obiektem tzn. do zarezerwowania
go dla innego klienta. Z uwagi na występujące znaczne opóźnienia realizacji zleceń płatniczych pomiędzy bankiem/urzędami pocztowymi klientów
a bankiem Bella Toscana dokonanie płatności powinno być potwierdzone przysłaniem faxu z fotokopią dowodu wpłaty. Voucher (skierowanie) umożliwiający zakwaterowanie w zarezerwowanym obiekcie jest wysyłany klientowi po otrzymaniu przez Bella Toscana wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej.
Na voucherze podane są: nazwa, adres obiektu, numery telefonów wartość pozostałej kwoty do zapłaty we Włoszech w Euro, oraz termin dokonanej rezerwacji. Żadne dodatkowe życzenia klientów, wykraczające poza zakres
usług świadczonych przez Bella Toscana , nie oznaczają przyjęcia za nie odpowiedzialności przez Bella Toscana , chyba że zostało to potwierdzone
na piśmie. Płatność za usługi dodatkowe: Za usługi, nie objęte zamówieniem
(np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność
musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego. Jednostką
płatniczą jest EURO. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbierzności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi
karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

 

4. ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Umowa rezerwacji pomiędzy Bella Toscana a klientem obejmuje tylko
i wyłącznie wynajęcie obiektu na warunkach określonych w Zamówieniu-Rezerwacji. Dojazd, wyżywienie, leżą w gestii klienta. Dzień przyjazdu
oznacza pierwszy dzień pobytu. W przypadku konieczności opłacenia
kosztów dodatkowych na miejscu jest to wskazane w cenniku.
Dokładną wysokość tych kosztów podaje Bella Toscana w umowie
rezerwacji. Dotyczy to: sprzątania końcowego, energii elektrycznej,
podatku miejscowego oraz wypożyczenia bielizny pościelowej i ręczników.
Świadczenia dodatkowe zadysponowane przez klienta na miejscu pobytu
(np. codzienne sprzątanie, drewno do kominka itp.) są, pod warunkiem
ich dostępności płatne dodatkowo. Informacje dodatkowe podane w opisie,
a dotyczące infrastruktury poszczególnych miejscowości wakacyjnych,
nie stanowią integralnej części kontraktu pomiędzy Bella Toscana a
klientem. Dotyczy to funkcjonowania urządzeń sportowych (wyciągi
narciarskie, baseny itp.), organizacji handlowych, restauracji, kawiarni,
transportu publicznego, działalności służb lokalnych (np. czystość plaż
i wód, ciągłość dostaw prądu, wody, gazu itp.) jak również warunków meteorologicznych - Bella Toscananie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Podane w opisach odległości mają charakter orientacyjny. W katalogach
i serwisie internetowym Bella Toscana podawane są zdjęcia domów
wakacyjnych wskazanych w danej ofercie. W przypadku ośrodków
(kompleksów wakacyjnych), w których ofertą Bella Toscana objęta
jest większa ilość identycznych lub podobnych domówlub mieszkań
wakacyjnych w katalogu i na stronach internetowych Bella Toscana
podawane jest zdjęcie jednego przykładowego obiektu.


5. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CENY LUB ZAKRESU USŁUGI

Katalogi i cenniki i serwis internetowy zostały przygotowane z największą
możliwą starannością. Tym niemniej mogą nastąpić modyfikacje opisu
obiektów i zmiany cen i świadczeń. Bella Toscana podaje je najpóźniej
w momencie rezerwacji lub w umowie rezerwacji. Nie można całkowicie
wykluczyć zmian w okresie po przesłaniu umowy rezerwacji. Bella Toscana informuje klienta o takich zmianach pisemnie. W wypadku, gdy zmiana
dotyczy istotnego punktu kontraktu klientowi przysługuje w terminie 5 dni
prawo do anulowania Umowy rezerwacyjnej, dotychczas wpłacona kwota
zostanie zwrócona w całości. Bella Toscana podaje wszystkie ceny w Euro,
kwoty wpłacane przez klienta w Polsce do Bella Toscana przeliczane są
na PLN wg kursu sprzedaży PKO BP na dzień wystawiania dokumentu Zamówienia-Rezerwacji.


6. PRZYJAZD, POBYT, WYJAZD. SKRÓCENIE, PRZEDŁUŻENIE POBYTU.

Wyjazdy/przyjazdy w innych godzinach/dniach niż te, które są podane
na voucherze mogą nastąpić tylko po uzyskaniu potwierdzenia przez
dysponenta obiektu (za pośrednictwem Bella Toscana). Jeśli z przyczyn niezależnych od Bella Toscana przyjazd lub pobyt klienta uległ opóźnieniu
lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) żaden
zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny. Jeśli klient życzy sobie przedłużyć pobyt powinien kontaktować się z lokalnym biurem Siena Hotels Promotion lub z biurem Bella Toscana w Polsce, w którym dokonał rezerwacji.


7. WARUNKI ANULACJI
W wypadku konieczności anulowania rezerwacji przez klienta zostanie
On obciążony "Karami Umownymi" wg. poniższego. Kosztami anulacji
są łącznie A+B:

A) Kwota równa procentowej wartości rezerwacji w zależności od daty
zgłoszenia anulacji (ilość dni przed rozpoczęciem pobytu) wg następującej skali:

30 do 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu "Kara Umowna"
wynosi 20 % z całej wartości dokonanej rezerwacji;

14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu "Kara Umowna"
wynosi 30% z całej wartości dokonanej rezerwacji;

6 dni do 1 dnia przed datą rozpoczęcia pobytu "Kara Umowna"
wynosi 50% z całej wartości dokonanej rezerwacji;

w dniu rozpoczęcia pobytu lub "no show" tzn. jeśli klient nie anulował
rezerwacjii nie pojawi się w zarezerwowanym obiekcie w dniu rozpoczęcia
pobytu oraz w przypadku gdy klient podczas pobytu w danym obiekcie
zdecyduje się na skrócenie swojego pobytu "Kara Umowna" wynosi 100%
z całej wartości dokonanej rezerwacji.

B) "Kara Umowna" = 100% Opłaty rezerwacyjnej wpłaconej w Polsce.

 

8. MOŻLIWOŚĆ ZAPROPONOWANIA OBIEKTU ZASTĘPCZEGO

Anulacja kontraktu przez Bella Toscana w przypadku wystąpienia siły
wyższej. W wypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia
okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować
zwyczajnymi środkami, Bella Toscana rezerwuje sobie prawo
zaproponowania klientowi obiektu zastępczego równorzędnego lub
podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Bella Toscana
ma prawo, w wypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły
wyższej anulować kontrakt. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów
niezależnych od Bella Toscana nie będzie mogło być zagwarantowane.
Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi
z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone i opłaty
rezerwacyjne.


9. POWINNOŚĆ KLIENTA
Liczba osób jest ograniczona do podanej na voucherze (dzieci powinny
być liczone tak jak osoby dorosłe, chyba że w danym obiekcie
przewidziane są dostawki). W przypadku przekroczenia ww. liczby
osoba odpowiedzialna za obiekt (wg własnego uznania) może przyjąć
bezpłatnie lub odpłatnie dodatkowe osoby lub też nawet nie wydać
kwatery, kwoty wpłacone przez klienta za rezerwację nie podlegają
wtedy zwrotowi, ani też klient nie może domagać się zwrotu jakichkolwiek związanych z zaistniałą sytuacją kosztów. Klient powinien utrzymywać
obiekt w należytym stanie i dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.
Przed wyjazdem klient powinien pozostawić uprzątnięte urządzenia
i naczynia kuchenne (nie jest to wliczone w tzw. sprzątanie końcowe).
Osoba odpowiedzialna za obiekt powinna być natychmiast poinformowana
przez klienta o ewentualnych uszkodzeniach brakach stwierdzonych po przyjeździe. Klient powinien również zgłosić szkody wyrządzone przez
niego podczas pobytu. Równowartość tych szkód może być wymagana
od klienta, lub też karta płatnicza/kredytowa klientamoże być obciążona.
Płatność za usługi dodatkowe, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe
noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego. Jednostką płatniczą
jest EURO. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z
rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum
obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

10. REKLAMACJE

Jeśli obiekt nie odpowiada warunkom podanym w opisie lub też klient
stwierdza uszkodzenia lub braki w momencie przyjazdu, należy
natychmiast poinformować osobę odpowiedzialną za obiekt. Jeśli usterki
nie mogą być usunięte przez osobę odpowiedzialną, należy poinformować
biuro Siena Hotels Promotion lub biuro Bella Toscana w Polsce.
Reklamacje muszą być zgłaszane do biura Bella Toscana na piśmie
w terminie 14 dni licząc od ostatniego dnia pobytu. Po tym terminie
reklamacje nie będą przyjmowane.

 

11. ODPOWIEDZILANOŚĆ BELLA TOSCANA
W wypadku, gdyby pokój/apartament lub dom wakacyjny nie odpowiadał warunkom kontraktu, Bella Toscana przedstawi klientowi propozycje równorzędnego lub podobnego obiektu zastępczego. Jeśli okazałoby się
to niemożliwe, lub klient odrzuciłby, z istotnych przyczyn, propozycje
Bella Toscana wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości lub w części
(z potrąceniem wartości usług już wyświadczonych). W żadnym wypadku
Bella Toscana nie odpowiada za szkody osobiste, personalne, materialne
(np. kradzież, utrata zdrowia, śmierć). W wypadku konieczności zmiany rezerwacji Bella Toscana nie odpowiada za tzw. straty moralne, koszty utraconego urlopu i koszty z tym związane, utracone zyski itp.
Jakakolwiek odpowiedzialność Bella Toscana jest również wykluczona w przypadkach:- wystąpienia zjawiska o charakterze siły wyższej,
- szkód wynikłych zdziałań lub zaniedbań klienta i osób towarzyszących,
- zaniedbań, zaniechania ze strony osób trzecich, na których działanie
Bella Toscana nie ma wpływu, - użytkowania basenów, placów zabaw
dla dzieci, innegorodzaju urządzeń sportowych (np. kortów tenisowych,
boisk do piłki nożnej, urządzeń do treningu). Klienci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe podczas użytkowania tych obiektów
i urządzeń sportowych,- szkód i strat poniesionych przez klienta i osoby towarzyszące w wyniku działań przestępczych.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych
(dz. Ustaw 133 z 1997), Bella Toscana, oświadcza:Celem przesłania
zamawianych przez klientów katalogów i materiałów reklamowych
Bella Toscana i Siena Hotels Promotion lub dokonania przez klientów
rezerwacji domów lub mieszkań wakacyjnych Bella Toscana ,
następujące dane klientów są wprowadzone do komputerowej bazy
danych Bella Toscana a) imię i nazwisko, b) adres, c) numer telefonu (fakultatywnie). Podanie danych przez klienta jest dobrowolne i oznacza wyrażenie przez niego zgody na ich wprowadzenie do bazy.
Bella Toscana nie zbiera żadnych innych danych klienta. Klient ma
prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz do
żądania (w formie pisemnej) ich usunięcia z bazy. Bella Toscana
wykorzystuje ww. dane wyłącznie w celu przesłania katalogów,
materiałów informacyjnych i dokonywania rezerwacji. Dane te nie
są nigdy udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim, z
wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

13. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE

Zaznaczenie opcji "Zgadzam się" oznacza, iż Rezerwujący rozumie
i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Rezerwujący nie zaakceptuje
warunków Regulaminu, spowoduje to powrót do strony głównej serwisu www.hotelsiena.pl; www.bellatoscana.pl

 

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Bella Toscana a klientem
jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące zaistnieć w związku z
zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują
się rozstrzygać polubownie, a wypadku, gdy takie rozstrzygniecie
nie będzie możliwe rozstrzygnięcie takiego sporu nastąpi przez
Sąd ogólnej właściwości w Żywcu, tj. zgodnie z art. 27 i 30 kpc..
Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej lub pełnej kwoty wartości rezerwacji
oznacza przyjęcie przez klienta niniejszych Ogólnych Warunków Rezerwacji
Bella Toscana.


top.gif
© by SOLE 2004, Design by CNM 2004